Assendorperstraat 29, 8012 DE, Zwolle | 06 17 72 47 33


Privacyverklaring Ons Kind


Dit is de privacyverklaring van praktijk voor Kindbehartiging Ons Kind, gevestigd aan de Assendorperstraat 375, 8012 DN te Zwolle (hierna: de “kindbehartiger” of “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 0617724733 of e-mail: remauritz@onskind.info. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De Kindbehartiger is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Kindbehartiging dossier

Indien u een opdracht aan de Kindbehartiger verstrekt, verwerkt de Kindbehartiger persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de Kindbehartiger verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats (zogeheten NAW-gegevens), geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de trajectvoering kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: ter verwerking in een overeenkomst Kindbehartiger, een rapport aan ouders en/of derden, een ouderschapsplan, document met afspraken, dossier dan wel verslaglegging.

Facturering

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn in het boekhoudsysteem (Moneybird) voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de Kindbehartiger verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens. De factuurgegevens worden beheerd door onze accountant (kantoorhouder op navraag bekend te maken).

Contact

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Analyse Websitebezoekers

Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Kindbehartiging dossier

De Kindbehartiger gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om het dossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het traject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de aan u te verstrekken ‘overeenkomst Kindbehartiger’ te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft, kunt u geen gebruik maken van de diensten van de Kindbehartiger, omdat de Kindbehartiger de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De Kindbehartiger mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De Kindbehartiger kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het dossier, na toetsing van de wettelijke verplichting op het uitvoeren van de Meldcode, moeten sluiten.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Analyse websitebezoekers

De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website, worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Dossier

Wij bewaren het dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende minimaal 2 en maximaal 15 jaar nadat het dossier gesloten is, dit laatste in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan 15 jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien de Kindbehartiger van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

De reden van deze bewaartermijn is gelegen in dat dossiers of gegevens opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde 2 tot 15 jaar.

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de Kindbehartiger verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT-provider (Yourhosting). In dit systeem zijn emailadres en emailadressen opgeslagen. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan de Kindbehartiger heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van de Kindbehartiger de financiële administratie verricht. Met deze partijen heeft de Kindbehartiger een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen de Kindbehartiger indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Wij verstrekken uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Echter ook in dit geval, stellen wij u daarvan in kennis.


versie: 26 mei 2018